– Skierniewicki CUŚ

SKIERNIEWICKI CUŚ

SKIERNIEWICKI CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych)

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. W ramach Osi 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  Poddziałanie 1. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu skierniewickiego. Jego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym, wzmocnienie usług społecznych świadczonych w warunkach domowych i środowisku lokalnym oraz zwiększenie dostępności i jakości dotychczas realizowanych usług.

Okres realizacji w ramach dofinansowania: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Zapewnienie realizacji usług w ramach trwałości projektu: do 31.03.2025 r.

Partnerzy realizujący zadania w ramach Projektu:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H – partner wiodący

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18

Powiat Skierniewicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

Gmina Godzianów, 96-128 Godzianów, ul. Klonowa 5/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82 

Z usług realizowanych w ramach projektu mogą korzystać: 

– osoby niesamodzielne (osoby niepełnosprawne, starsze, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie egzystować), 

– osoby stanowiące otoczenie osób niesamodzielnych (w szczególności opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych), 

– osoby – realizujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Zadania realizowane w ramach CUŚ

l.p. Nazwa zadania Opis zadania Biuro projektu
1 Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych Zakres tematyczny szkoleń:

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Umiejętności interpersonalne opiekunów

Dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną szkolenia nt. – seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, – zachowania trudne osób niepełnosprawnych intelektualnie (agresja, autoagresja)

Organizacja opieki nad chorym przewlekle

Profilaktyka i przebieg schorzeń wieku podeszłego

Higiena osobista osoby niesamodzielnej

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

2 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych. 

Usługa świadczona przez opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego na podstawie kontraktu trójstronnego. 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00; śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00 

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

3 Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego Działalność wypożyczalni sprzętu Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00; śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00 

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

4 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Terapia neurologopedyczna świadczona w miejscu zamieszkania beneficjenta CUŚ – osoby niepełnosprawne po udarze, afazja, utracone/zaburzone funkcje artykulacyjne.
Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych PCPR.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 32

czynne:  poniedziałek – piątek 

w godzinach 8.00 – 16.00

tel./fax:   46 834 59 47;   tel. 46 834 59 45

e-mail: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

5 Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów Klub seniora dla 20 osób 4 × w tygodniu po 5 godz.

Aktywizacja i integracja seniorów.

Zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej poprzez zajęcia: ruchowe i manualne; spotkania edukacyjne z: lekarzem, psychologiem, dietetykiem; informatyczne;  integracyjne: wycieczki, zabawy taneczne, spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, wspólne wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 

96-128 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

czynne:

poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30–15.30, 

wtorek w godzinach 7.30–17.00, 

piątek w godzinach 7.30–14.00

tel. 785 361 068,  603 100 583

e-mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

6 Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (realizowane we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu skierniewickiego)

– Szkolenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

7 Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych) Realizowane przez doradcę i prawnika 1 godzinę w tygodniu w Skierniewicach w siedzibie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 30 

czynne:  wtorek

w godzinach: 15.00 – 16.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

8 Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa  Usługa realizowana w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez wykwalifikowany personel medyczny (2 pielęgniarki). Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00; śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00 

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

9 Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych Usługa realizowana przez wykwalifikowany personel medyczny – pielęgniarki i lekarza dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00; śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00 

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

Obrazek wyróżniający - RPO WŁ

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. Realizatorami projektu są: Lider – Stowarzyszenie „Wspólna Troska”,  Partnerzy: Powiat Skierniewicki – PCPR, Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie i Stowarzyszenie Hospicjum im. A. Olszewskiej

 

Back to top