– Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia: 

 

 • pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
 • przygotowanie dziecka do:
  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

 • rodzinnej;
 • instytucjonalnej.

Uchwała Zarządu Powiatu – konsultacje Programu Pieczy 2021

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2021-2023 – PROJEKT

Ogłoszenie o konsultacjach 2021

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Back to top